Punk Portál >> Fórum >> Összes téma >> Deviáns Fórumozók
Bejelentkezés - Regisztráció - Elfelejtett jelszó - Segítség
Ide jöjjenek veszekedni azok a fórumozók akiket Enforcernek és authisnak hívnak.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 > Következő >> Végére

© válasz erre | adatok | e-mail - 2007-10-06 17:12:11 (188)
faszokmat vertem anyámba, a seggzsír közepette csurgott ki a spermás vér a foslukból, és bene tartottam a tányért, hö, hadd legyen zsírosabb és zsidósabb mocsalék szarlötty ami kispriccel.

© authisválasz erre | adatok | e-mail - 2007-10-03 23:16:51 (187)
verem én elég sok helyre, nem hogy még ide is
[előzmény (186)]

© válasz erre | adatok | e-mail - 2007-10-03 23:13:12 (186)
na de már híres vagy legalább, inkább örülj, és verd ide mindig:)
[előzmény (185)]

© authisválasz erre | adatok | e-mail - 2007-10-03 13:43:20 (185)
"Ide jöjjenek veszekedni azok a fórumozók akiket Enforcernek és authisnak hívnak."
ennyire elegük lett belölünk ténygel.. enforce-rel mi lehet? remélem megfullllt a saját fosába..mondjuk szoktam látni egy két topikba hogy ir.. de szóra se méltatom

© válasz erre | adatok | e-mail - 2007-10-03 13:32:19 (184)
maszturbán

© katkaválasz erre | adatok | e-mail - 2007-08-14 16:20:05 (183)
http://trabinevelde.hu/latog.php?id=988697

© válasz erre | adatok | e-mail - 2007-08-14 02:34:37 (182)
buzik!!!!

© Tpetiválasz erre | adatok | e-mail - 2007-08-10 16:03:05 (181)
http://talma.neologik.hu/2007-es%20futamok/Assen/?file=Assen_Futam_MotoGP.com_Angol.wmv&AutoIndex=d2c067f98de22b3688d75ba4fe53baa7

© kakapannaválasz erre | adatok | e-mail - 2007-02-12 23:14:45 (180)
neked meg tipli
[előzmény (178)]

© authisválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-11 16:39:03 (178)
na jó , most pénteken elolvastam.. végülis jó történet.. csak neked olaj!
[előzmény (177)]

© authisválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-05 00:45:04 (177)
gratulálok.. ki lesz az aki elolvassa....
[előzmény (176)]

© amikronválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-03 21:53:40 (176)
Mint minden magára valamit adó szépségversenyen, itt is figyelembe vették a lányok szellemi teljesítményét. Természetesen mobiltelefonos kvíz kérdésekre kellett válaszolni.

Egyedül Anikón fogott ki az egyik beugratós kérdés, hogy mi is az a WAP. Adatokat lehet letölteni vele a számítógépről... Na dolgozzunk még egy kicsit a válaszon! Mondjuk lehet rajta mozi- és tévéműsort keresni? Mondd, hogy igen! - segédkezik a lelkes Rákóczi Ferenc. És Anikó persze hogy tudja a választ!

Tünde például azzal lepett meg mindenkit, hogy legfőképp sms-eket ír, de sokat is telefonál, amúgy pedig mindenki mosolyogjon jó sokat. Réka viszont azért választotta mostani készülékét, mert le akart tölteni egy csengőhangot és csak ezzel a típussal tehette meg. "A fényképezésben a kiválasztás aktusa a lényeg. Amikor lenyomom a gombot a gépen, akkor nem feltétlenül a kép készítése a cél, inkább a lét megélése, ha ezek nem túl nagy szavak." A Műértő című kortárs művészeti lap Csontó Lajost interjúvolta.
Agilulf, a longobárdok királya, ki, miként elődei, Paviában, Lombardia városában állította fel királyi székét, feleségül bírta Teudelindát, aki özvegye volt Autarinak, ugyancsak a longobárdok egykori királyának; gyönyörű szép asszony volt ez, fölöttébb okos és tisztességes, mégis fura szerelmi kalandba keveredett. Midőn pedig eme fent mondott Agilulf király vitézsége és bölcsessége révén a longobárdok birodalma virágzott és békességben élt, történt, hogy a mondott királynénak valamely csatlósa - bizonyos alacsony származású, de alantas foglalkozásához képest egyébként fölöttébb nagyra törő ember, azonfölül pedig csinos és szép szál legény, akár maga a király - mérhetetlenül beleszeretett a királynéba. Mivel pedig alantas helyzetében is világosan látta, hogy ím ez szerelme minden illendőséggel ellenkezik, okos ember lévén, senkinek azt fel nem fedte, s még tekintetével sem merte a királynénak elárulni. És ámbátor semminémű reménysége nem volt, hogy valaha is megnyeri annak kegyét, mégis büszkélkedett magában, hogy ábrándozásait ily fenséges hölgyre irányította; és mivel egész testét a szerelem tüze emésztette, nagy igyekezettel mindent megtett, különbül, mint akármelyik cimborája, amivel vélekedése szerint a királyné tetszését megnyerhette.

Ekképpen történt, hogy valahányszor a királyné lovagolni kívánt, legszívesebben ama lóra ült, melyet ez a csatlós gondozott, mint akármely másra: valahányszor pedig ez megtörtént, a csatlós azt maga irányában páratlan kegyességnek érezte, és tapodtat sem tágított kengyele mellől, mert boldognak érezte magát, ha csak ruhájához is hozzáérhetett. De miként gyakorta megtörténni látjuk, hogy minél csekélyebb a reménység, annál inkább megnövekedik a szerelem, akképpen történt e szegény csatlóssal is; olyannyira, hogy már igen keserves volt titokban elviselnie határtalan sóvárgását, mint eddig tette, mivelhogy semmi reménység nem éltette; mivel pedig nem tudott szerelmétől szabadulni, ismételten feltette magában, hogy meghal. S mikor ennek módján töprenkedett, végezetül elhatározta: oly módon hal meg, melyből nyilván megtetszik, hogy ama szerelem miatt esett halála, melyet a királyné iránt érzett és érez; s feltette magában, ezt olyképpen hajtja végre, hogy egyúttal szerencsét próbál, ha vajon egészben, vagy részben csillapíthatná-e sóvárgását. De nem is gondolt arra, hogy szóval mondja a királynénak, vagy levélben adja értésére szerelmét, mivel tudta, hogy hiába szólna, avagy írna: de próbát akart tenni, vajon ravaszsággal megkaparinthatná-e a királynét.

Egyéb ravaszságról pedig nem is lehetett szó, mint módot találni rá, hogy a király képében, kiről tudta, hogy nem alszik mindennap feleségénél, hozzá férkőzhessen, és bejuthasson annak szobájába. Miért is, hogy megfigyelje, miképpen és milyen ruházatban megyen hozzá a király, több éjszakán által elbújt a királyi palotának valamely nagy termében, mely a király szobáját a királyné szobájától elválasztotta; s egyebek közt egyik éjszakán látta, amint a király bő köpönyegbe burkolva, egyik kezében égő gyertyával, másikban pálcával kilép szobájából, és megindul a királyné szobája felé, és szó nélkül egyszer vagy kétszer megkocogtatja ama pálcikával a szoba ajtaját, mely is azon nyomban megnyílik, s valaki a gyertyát kiveszi a királynak kezéből.

Minekutána emez dolgokat látta, s ugyancsak végignézte a királynak visszatérését, úgy gondolta, hogy neki magának is ekképpen kell cselekednie: és valami úton-módon éppen olyan köpönyeget szerzett, aminőt a királyon látott, azonfelül pedig gyertyát és pálcát, s minekutána valamely fürdőkádban alaposan megmosakodott, nehogy a királyné orrát megüsse a trágyaszag, és ekképpen észrevegye a csalást, amaz dolgokkal szokása szerint elbújt a nagy teremben. És mikor észrevette, hogy már az egész palota alszik, s elérkezettnek vélte az időt, hogy vagy csillapítja sóvárgását, vagy hősi bátorsággal utat nyit a hőn óhajtott halálnak, a magával hozott acéllal és kovával tüzet csiholt, meggyújtotta gyertyáját, vállára vetette a köpönyeget és beleburkolódzott, odament a szoba ajtajához, és pálcájával kettőt koppantott rajta. Valamely álmos komorna kinyitotta az ajtót, elvette tőle a gyertyát és elrejtette: ő maga egyetlen szót nem szólt, félrevonta az ágy függönyét, ledobta a köpönyeget, s beszállott az ágyba, melyben a királyné aludt. És akkor sóvárogva karjaiba zárta a királynét, rosszkedvűnek tettetvén magát (mivel ismerte a királynak szokását, hogy rosszkedvében semminémű beszédet nem kívánt hallani), sem ő maga nem szólt semmit, sem a királyné, s annak utána ismételten élvezgette annak testét. És ámbátor nehezére esett távoznia, mégis félt, hogy ha sokáig itten mulat, az élvezett gyönyörűség majd szomorúság okává leszen: fölkelt, fölvette köpönyegét és a gyertyát, és szó nélkül távozott, s amily gyorsan csak tudott, visszabújt ágyába.

Alig érhetett még oda, midőn a király felkelt, odament a királyné szobájába, ki is ezen fölöttébb elcsodálkozott: minekutána pedig a király az ágyba szállott, s nyájasan köszöntötte a királynét, az fölbátorodott amannak jókedvén és mondá:

- Ó, uram, mely, fura dolog ez ma éjszaka? Hisz csak az imént távoztál tőlem, és ily hamar újra visszajössz, holott szokásod ellenére bőségesen élveztél ma velem? Gondold meg jól, mit cselekszel.

A király eme szavak hallatára nyomban megsejtette, hogy valaki hasonló ruházatban és alakban megcsalta a királynét; de bölcs ember létére tüstént feltette magában, hogy nem világosítja fel őt, mivel látta, hogy sem a királyné, sem más semmit nem vett észre.

Bizony sok ostoba ember nem ekképpen cselekedett volna, hanem így szolt volna: "Én bizony nem voltam itt; ki volt hát, aki nálad járt? Mi történt? Hogyan esett a dolog?" Ebből aztán nagy zűrzavar támadt volna, amivel igaztalanul megszomorította volna feleségét, és okot adott volna rá, hogy újra megkívánja azt, mit már egyszer élvezett: maga fejére pedig gyalázatot von, ha kibeszéli azt, miből ha elhallgatja, semmi szégyen sem háramolhatott reá. A király tehát inkább lelkében, mint arcában vagy szavaiban megháborodottan ekképpen felelt neki:

- Asszony, hát nem tartasz annyira férfiúnak, hogy még egyszer eljöjjek hozzád, ha mindjárt csak az imént voltam is itten?

Felelte erre az asszony:


© amikronválasz erre | adatok | e-mail - 2006-12-03 21:44:12 (175)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::
SDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAASDFFFF
SDFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFSDFSGVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCXBVBCXV
CVBCXVBVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCCC CCCCCCCCCCCCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-26 18:43:02 (174)
Ilyenkor mi van veled? :)
[előzmény (173)]

© válasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-26 17:32:54 (173)
Töltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.huTöltse le Britney Spears slágereit csengőhangnak!
Küldje a megfelelő kódot a 0690/632-230-as számra!
One More Time 11155
Everytime 11156
Toxic 11157
Az SMS díja 192 Ft!
Háttérkép, animáció, csengőhang és javajáték letöltése az arra alkalmas készülékekre aktivált WAP-szolgáltatás mellett lehetséges.
E-mail: mobil@ringier.hu, www. blikkmobil.hu

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-22 18:44:07 (172)
Te is oda való vagy, oda abba a pöce topicba te állat!
[előzmény (170)]

© vincent vegaválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-22 18:28:48 (171)
te meg a faszomra!!!:)
[előzmény (169)]

© vincent vegaválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-22 18:28:33 (170)
na te húzz vissza a saját kis szemétdombodra, és ott légy a király:))
[előzmény (168)]

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-22 15:10:05 (169)
Majd jól arcon leszel fosva te buzi gyökér állat!
[előzmény (168)]

© authisválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-22 12:07:53 (168)
azon agyaltam hogy most a kevés szabadidőmbe hova fossak?:)hát ide

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-21 21:04:45 (167)
Lófaszt rakok a szádba te hippi szar! :)
[előzmény (166)]

© vincent vegaválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-21 20:50:32 (166)
hagyd már szegény édesanyát, nem kell folyton emlegetned, mert még a végén fog 1 kurva nagy síkálot, és feldugja a seggedbe:))
[előzmény (165)]

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-21 20:25:05 (165)
Pedig úgy tudtam hogy ő anyádat szokta nyomkodni! :)
[előzmény (164)]

© vincent vegaválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-21 20:21:57 (164)
nem, az a másik, akivel folyton összejártok!!!
szopjatok lovat....:)
[előzmény (163)]

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-21 13:53:59 (163)
Melyik? Amelyik anyádat kúrja? :)
[előzmény (162)]

© vincent vegaválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-19 20:41:27 (162)
a haverod mondta.
most már tudom, hogy miért is bunkó!!! folyton csak faszoskodik:)
[előzmény (161)]

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-19 20:33:46 (161)
Akkor nagyon rosszak a forrásaid kicsilány! :))
[előzmény (160)]

© vincent vegaválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-19 20:29:51 (160)
na, valamiből csak tanúl majd a kis popsibapénisz:)))
és ha már a foglalkozásoknál tartunk, biztos forrásból tudom, hogy Te egy szervestrágyagyárban vagy kézi anyagmozgató:)))
[előzmény (159)]

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-19 20:21:09 (159)
Kurva nagy harc bazdmeg! :D
[előzmény (157)]

© Barniválasz erre | adatok | e-mail - 2006-06-19 20:20:47 (158)
Lopod a szövegem te nigger? Nyaljál majomsegget!
[előzmény (155)]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 > Következő >> Végére